Inschrijvingen en betalingen:

Inschrijven voor een excursie of cursus kan via émail
info@wildtree.be

Een aanvraag voor een excursie gebeurt via email :
info@wildtree.be
of telefonisch (0468326552). Er wordt steeds een bevestiging per email gestuurd.
Prijzen :

De prijzen voor excursies en cursussen zijn steeds geldend vanaf januari van het lopende jaar en vind je op de website www.wildtree.be
Ze vervangen de prijzen verschenen in vroegere publicaties (website, folders, mails, nieuwsbrieven,..)
Betalingen :
Het inschrijvingsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum volstort te worden op rekening van Arnout Pieters.                              IBAN BE57 7370 3364 8535 met vermelding van factuur nr.
Voor betalingen van facturen van meer dan 500 euro wordt er een voorschot betaalt van 30% binnen 14 dagen na factuurdatum, het saldo dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de excursie voldaan zijn op resp. rekening.
Annulatie :

*Als deelnemer heb je het recht een inschrijving te annuleren.

Indien je een inschrijving annuleert, dien je rekening te houden met volgende kosten:
- 15 dagen voor aanvang:  30% van de kosten,
- 7 dagen voor aanvang:  50% van de kosten,
-  minder dan 2 dagen voor aanvang:  het totale bedrag.

Indien de deelnemer de excursie of cursus onderbreekt na aanvang vanwege ziekte, ongeval,..worden er geen deelnamekosten terugbetaald.

Als deelnemer behoud je bij annulatie het recht om zelf voor een vervanger te zorgen.

*Arnoutpieters houdt zich het recht voor cursussen te annuleren,te onderbreken, te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, weersomstandigheden of welke overmachtsituatie ook.
Arnout Pieters kan ook een cursus of excursie annuleren waarvoor het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt.
Annulering door Arnout Pieters om één van bovenstaande redenen, voor de start van excursie of cursus betekent dat je alle gedane betalingen terugkrijgt, dit zonder recht op schadevergoeding.
Indien een programma na aanvang wordt geannuleerd, vanwege een van bovenstaande redenen is er géén recht op terugbetaling.

Gedragscode :

Iedereen die een activiteit boekt bij Arnout Pieters wordt verondersteld zich te schikken naar onze richtlijnen.
Bij ernstige overtreding van deze richtlijnen kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan de excursie of cursus zonder recht op schadevergoeding of terugbetaling van inschrijfgeld.
De deelnemer kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt door het niet respecteren van deze richtlijnen.

De richtlijnen worden meegedeeld bij aanvang van de excursie of cursus en kunnen steeds ter plaatse geraadpleegd worden.

Verzekeringen :

Arnout Pieters is verzekerd tov deelnemers en derden, betreffende haar wettelijke beroepsaansprakelijkheid als organisator van opleidingen,cursussen en excursies.
Deze verzekering dekt de schade ontstaan door het in gebreke blijven van Arnout Pieters in genoemde functies.
Deelnemers zijn niet verzekerd voor persoonlijke ongevallen en BA onderling.
Schade toegebracht door deelnemers aan derden en eigendommen van derden zijn voor eigen risico.


Groepsactiviteiten en kortingen :

Groepen kunnen ook steeds een programma op maat aanvragen.
De kostprijs van een programma op maat kan variëren naargelang activiteit, locatie, aantal deelnemers,...
Een groepstarief en/of kortingen zijn nooit cumuleerbaar met andere kortingen of aanbiedingen.

Klachten :

Indien je ondanks alle goede voorzorgen een klacht meent te hebben, vragen we je indien mogelijk deze dadelijk kenbaar te maken.
Indien dit niet kan, dient dit ten laatste 14 dagen na afloop en schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren naar het volgende adres : Arnout Pieters, Nachtegalenlaan 4,9100 Sint-Niklaas.
We zullen dan samen naar een minnelijke oplossing zoeken.

Vervoer :

Voor bijna alle activiteiten dien je zelf voor vervoer te zorgen.
Wij kunnen wel helpen bij het zoeken naar oplossingen bij een vervoersprobleem, zoals de organisatie van eventueel carpooling, info omtrent openbaar vervoer,...

De deelnemer erkent kennis genomen te hebben van alsmede akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.


"Respecteer de natuur zoals de natuur ons respecteert!”